top of page

חיזוק חוסנם האישי של תלמידים

סדנה לצוותים חינוכיים


סדנת חיזוק החוסן האישי של התלמיד המועברת לצוותים החינוכיים, מתמקדת בחיזוק החוסן האישי הקיים בכל תלמיד, שהוא הגורם הפנימי המסייע בהתמודדות עם כישלונות, אכזבות ומשברים.

 

משך הסדנה

התכנית מורכבת מארבעה מפגשים בני שעה וחצי המתרחשים לאורך שנת הלימודים. 


מטרות הסדנה
1.    מתן כלים לחיזוק החוסן האישי בקרב תלמידים. 
2.    מתן מידע בנושאי חוסן אישי, תגובות ללחץ, חיזוק כלי החוסן האישי, והתמודדות עם שינויים וחוסר ודאות בחיים.
3.    ליווי הצוותים החינוכיים בתהליך הטמעת הכלים והעקרונות בבית הספר.
4.    פיתוח תחושת מסוגלות בקרב הצוותים החינוכיים באשר ליכולתם לחולל שינוי חיובי באסטרטגיות ההתמודדות של תלמידיהם.

הרכב המפגשים
מפגש 1 - ההיבט הקוגניטיבי של חוסן אישי

מהו חוסן אישי? למה הוא חשוב? ממה מורכב? איך מחזקים? 
הכלים שיילמדו: פרספקטיבה - נתמקד בלימוד חשיבה אופטימית, גמישות מחשבתית,   
וזיהוי ובחינת מחשבות שליליות על עצמי והסביבה. 


מפגש 2 - ההיבט הרגשי של חוסן אישי

רפלקציה: ליבון דילמות ודיון בדוגמאות מהווי בית הספר. 
הכלים שיילמדו: פרופורציה - התמקדות ברגשות חיוביים וויסות רגשי. 


מפגש 3 - ההיבט ההתנהגותי של חוסן אישי

רפלקציה: ליבון דילמות ודיון בדוגמאות מהווי בית הספר.
הכלים שיילמדו: זיהוי וטיפוח חוזקות אישיות. 


מפגש 4 - ההיבט החברתי של חוסן אישי

רפלקציה: ליבון דילמות, דיון בדוגמאות מהווי בית הספר וסיכום.
הכלים שיילמדו: מיפוי מקורות תמיכה החברתיים, חשיבות המחויבות והמעורבות   
החברתית לביסוס רשת בטחון חברתית.

bottom of page